မူ၀ါဒရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား

မူ၀ါဒရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား

 • October 18, 2018

ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ "လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမူ၀ါဒ" ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Summit Parkview Hotel တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ျပလုပ္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳေရးေဖာင္ေဒး၇ွင္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာမွ ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလူမႈ ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမႈမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ အားေပစကားခ်ီးျမွင့္ေျပာ ၾကားျခင္း၊ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္တာ၀န္ရိွသူမွ ႏိႈးေဆာ္တိုက္ တြန္းစကားေျပာၾကာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ထို႕ေနာက္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အၾကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးရာအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚဂ်ာႏူးမွမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရားမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ…

Read More
ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

 • August 1, 2018

ေမတၲာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အနားယူေတာ့မည့္ ဦးခြန္ေအာင္သန္းေဌး (ပုသိမ္စီမံကိန္းရံုး ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး) ၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို  ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေခါင္းေက်းရြာ၊ ဆင္ေခါင္းသင္တန္းရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ပုသိမ္ညွိႏိႈင္းေရးရံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဖိတ္ၾကားထားေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းလူထုမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဦးခြန္ေအာင္သန္းေဌးမွ အားေပးစကားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းညွိႏိႈင္းေရးရံုး စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထံသို႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕…

Read More
လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

 • July 5, 2018

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ ရုံးခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပုသိမ္စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္စီမံကိန္း ညိွႏိႈင္းေရးရုံးတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွာ စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး တာဝန္မွအနားယူမည့္ကိစၥ၊ စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးအတြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္မ်ားကို မည္သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသမွာ ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ခ့ဲပါသည္။  

Read More
၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

 • July 5, 2018

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ (Senior Management Team) ၏ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ Swen Hotel တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခ့ဲသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕ဝင္အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းလိုအပ္ေနေသာ မူဝါဒအသစ္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊…

Read More
အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

 • July 5, 2018

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅ -၂၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပုသိမ္းစီမံကိန္းညီွႏိႈင္းေရးရုံးမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းးအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးမွအေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဝငွဖလွယ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ကြင္း ဆင္းေလ့လာခ့ဲၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲရေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေတာင္သူဆင့္ပြားသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္အစုအဖြဲ႕ပိုင္စပါးဂိုေဒါင္ တည္ေထာင္ျခင္းစီမံကိန္း၊ မိသားစုအေျခခံဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ လူထုဦးစီးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

Read More
စီမံကိန္း ၆ လ ပတ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

စီမံကိန္း ၆ လ ပတ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

 • June 18, 2018

ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ Uplands Food Security and Participation in Markets စီမံကိန္း၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၆ လပတ္ ျပန္လည္းသုံးသပ္ျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ပုဂံၿမိဳ႕၊ Gracious Bagan Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စီမံကိန္းညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားစုစုေပါင္း (၃၄) ဦးပါ၀င္တက္ေရာက္္ခ့ဲၾကပါသည္။

Read More
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

 • June 12, 2018

ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ မွ ၉ ရက္အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဂရိတ္ေ၀ါဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရံုးခ်ဳပ္မွ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးညိွႏိႈင္းေရးမွဴး၊ သက္ဆိုင္ရာရံုးအသီးသီးမ်ားမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား  စုစုေပါင္း (၁၂) ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ လက္ရိွျပဌာန္းထားေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏ်ွင့္ လုပ္ထံုလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမွအသစ္ျပဌာန္းထားေသာ မူ၀ါဒအသစ္မ်ား ကို ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္၏ သက္ဆိုင္ရာအခန္းမ်ားသို႔…

Read More
Welcoming New Branch Office Coordinator

Welcoming New Branch Office Coordinator

 • April 3, 2018

Metta recently assigned Mr Hkun Du as the new Branch Office Coordinator of Metta’s Myitkyina Branch Office, succeeding Ms Lu Ja who retired from Metta on 31 March 2018. Metta is very pleased to welcome and congratulate Hkun Du on…

Read More
ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

 • April 3, 2018

ေမတၱာမွအနားယူေတာ့မည့္ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာ (ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး) ၏ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊အာလမ္ေက်းရြာရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္းအနားသို႔ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ရုံးအသီးသီးမွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲေအာက္ရွိ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကသည္။ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာသည္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေမတၱာစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကျပင္ဒသခံျပည္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အားက်ဳိး မာန္တက္ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အဖက္ ဖက္မွႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္သားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဆရာမႀကီးေဒၚလုဂ်ာသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၂၀ ကာလမွာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္စသည့္တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္မွာ ျမစ္ႀကီးနားရုံးခြဲညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး…

Read More
Senior Management Team Meeting

Senior Management Team Meeting

 • April 3, 2018

The 56th Senior Management Team (SMT) meeting of Metta was held from 23 to 24 March 2018 at Centre for Action Research and Demonstration (CARD) in Alam, Myitkyina, Kachin State. SMT members and second line leaders from all Metta’s offices…

Read More
 • 1
 • 2
dsdfsdfs