စီမံကိန္း ၆ လ ပတ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

စီမံကိန္း ၆ လ ပတ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • June 18, 2018

ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ Uplands Food Security and Participation in Markets စီမံကိန္း၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၆ လပတ္ ျပန္လည္းသုံးသပ္ျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ပုဂံၿမိဳ႕၊ Gracious Bagan Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စီမံကိန္းညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားစုစုေပါင္း (၃၄) ဦးပါ၀င္တက္ေရာက္္ခ့ဲၾကပါသည္။

Read More
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • June 12, 2018

ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ မွ ၉ ရက္အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဂရိတ္ေ၀ါဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရံုးခ်ဳပ္မွ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးညိွႏိႈင္းေရးမွဴး၊ သက္ဆိုင္ရာရံုးအသီးသီးမ်ားမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား  စုစုေပါင္း (၁၂) ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ လက္ရိွျပဌာန္းထားေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏ်ွင့္ လုပ္ထံုလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမွအသစ္ျပဌာန္းထားေသာ မူ၀ါဒအသစ္မ်ား ကို ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္၏ သက္ဆိုင္ရာအခန္းမ်ားသို႔…

Read More
dsdfsdfs