လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • July 5, 2018

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ ရုံးခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပုသိမ္စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္စီမံကိန္း ညိွႏိႈင္းေရးရုံးတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွာ စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး တာဝန္မွအနားယူမည့္ကိစၥ၊ စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးအတြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္မ်ားကို မည္သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသမွာ ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ခ့ဲပါသည္။  

Read More
၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

  • July 5, 2018

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ (Senior Management Team) ၏ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ Swen Hotel တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခ့ဲသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕ဝင္အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းလိုအပ္ေနေသာ မူဝါဒအသစ္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊…

Read More
အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

  • July 5, 2018

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅ -၂၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပုသိမ္းစီမံကိန္းညီွႏိႈင္းေရးရုံးမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းးအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးမွအေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဝငွဖလွယ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ကြင္း ဆင္းေလ့လာခ့ဲၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲရေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေတာင္သူဆင့္ပြားသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္အစုအဖြဲ႕ပိုင္စပါးဂိုေဒါင္ တည္ေထာင္ျခင္းစီမံကိန္း၊ မိသားစုအေျခခံဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ လူထုဦးစီးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

Read More
dsdfsdfs