20180628 100955

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ ရုံးခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပုသိမ္စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ေတြ႕ဆုံျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္စီမံကိန္း ညိွႏိႈင္းေရးရုံးတြင္
ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွာ စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး တာဝန္မွအနားယူမည့္ကိစၥ၊
စီမံကိန္းညိွႏိႈင္းေရးရုံးအတြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္မ်ားကို မည္သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္းႏွင့္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသမွာ ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးႏိုင္ခ့ဲပါသည္။