ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • August 1, 2018

ေမတၲာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အနားယူေတာ့မည့္ ဦးခြန္ေအာင္သန္းေဌး (ပုသိမ္စီမံကိန္းရံုး ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး) ၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို  ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေခါင္းေက်းရြာ၊ ဆင္ေခါင္းသင္တန္းရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ပုသိမ္ညွိႏိႈင္းေရးရံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဖိတ္ၾကားထားေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းလူထုမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဦးခြန္ေအာင္သန္းေဌးမွ အားေပးစကားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းညွိႏိႈင္းေရးရံုး စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထံသို႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕…

Read More
dsdfsdfs