အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • September 12, 2019

ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္မွအနားယူေတာ့မည့္ ဦးစိုင္းစမ္ခမ္းထံမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူသြားမည့္ ဦးဂြမ္ရွာေအာင္ထံသို႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ေမတၱာရုံးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ (၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္း အနားသို႔ ဘုတ္ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရုံးအသီးသီးမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကပါသည္။

Read More
၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

  • September 12, 2019

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ (Senior Management Team) ၏ ၆၃ ႀကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁ဝ – ၁၁) ရက္ေန႔မွာ ပဲခူးသင္တန္း ရိပ္သာ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲ ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ နယ္ရုံး အသီးသီးမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Senior Management Team Meeting The 63rd Senior Management Team (SMT) meeting of…

Read More
ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳဆိုမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳဆိုမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

  • September 12, 2019

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္မွအနားယူေတာ့မည့္ ဦးစိုင္းစမ္းခမ္းအား ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူသြားမည့္ ဦးဂြမ္ရွာေအာင္အား ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အခမ္းအနားကို Golden Crab House Restaurant တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္းအနားသို႔ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ နယ္ရုံးအသီးသီးမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကသည္။  

Read More
WELCOMING OUR NEW EXECUTIVE DIRECTOR

WELCOMING OUR NEW EXECUTIVE DIRECTOR

  • September 12, 2019

We are proud to announce the appointment of Mr Gum Sha Awng as the new Executive Director of Metta Development Foundation (Metta), effective from 16 September 2019. He took over the position from Sai Sam Kham, whose second term has…

Read More
၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

  • April 11, 2019

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ (Senior Management Team) ၏ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (ဝ၉ - ၁ဝ) ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္း၊ လားရိူးၿမိဳ႕၊ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ဟိူတယ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အႀကီးတန္း စီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူဝါဒ အသစ္မ်ားျပဌာန္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္ေလ့လာျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ သဘာဝေျမပဲဆီစုေပါင္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ…

Read More
ဂုဏ္ျပျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

ဂုဏ္ျပျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • April 11, 2019

ေမတၱာဖြံ့ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွစ၍ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ အနားယူသြားၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္ (အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္) ၏ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို လားရွိုးၿမိဳ႕၊ ဆင္ႏွစ္ေခါင္ဟိုတယ္မွာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္လတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ ႏွစ္ ကာလမွာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံခ်က္ညႇိႏွိုင္းေရးမႉး၊ ႐ုံးခြဲညႇိႏွိုင္းေရးမႉး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ စသည့္တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနာက္ဆုံးတာဝန္မွာ ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္မွာ စီမံခ်က္ညႇိႏွိုင္းေရးမႉး တာဝန္ယူခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေမတၱာမိသားစုလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားမွ ဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္လတ္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို…

Read More
Exposure Visit

Exposure visit

  • April 1, 2019

Metta organised a regional exposure visit to Mekong Delta Region and Can Tho University from 17 to 23 March 2019 with the representatives from Yezin Agriculture University, Department of Agricultural Research, Department of Agriculture and Farmers. Metta collaborate with government…

Read More
ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုသို႔ ေမတၲာဘုတ္အဖြဲ႕ခရီးစဥ္

ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုသို႔ ေမတၲာဘုတ္အဖြဲ႕ခရီးစဥ္

  • March 28, 2019

ေမတၲာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ျမစ္ႀကီးနား ႐ံုးအေဆာက္အဦသစ္ဖြြင့္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ေမတၲာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ေမတၲာ) ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာႏွင့္အတူ႐ံုးခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း (၁၂) ဦးတို႔သည္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမတၲာ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ အားေပးျခင္း ခရီးအားျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ပူတာအို အသြားခရီးစဥ္အား…

Read More
ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

  • March 22, 2019

ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ေသာ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အခမ္း အနားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ရာဒါေကာင္းမွာ နံနက္ (၁ဝ) နာရီးမွ စတင္ဖြင့္ လွစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရဝန္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ေက်းရြာမ်ားမွရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၆ဝဝ ေလာက္တက္ေရာာက္ၾကသည္။ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး လက္ရွိမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊…

Read More
dsdfsdfs