2

ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုသို႔ ေမတၲာဘုတ္အဖြဲ႕ခရီးစဥ္

ေမတၲာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ျမစ္ႀကီးနား ႐ံုးအေဆာက္အဦသစ္ဖြြင့္ပြဲႏွင့္
ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ေမတၲာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ေမတၲာ) ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာႏွင့္အတူ႐ံုးခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊
ျမစ္ႀကီးနား႐ံုးခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း (၁၂) ဦးတို႔သည္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ
၂၃ ရက္ေန႔အထိ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမတၲာ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ အားေပးျခင္း ခရီးအားျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ျမစ္ႀကီးနားမွ ပူတာအို အသြားခရီးစဥ္အား ေမာ္ေတာ္ကားစီးခရီးျပဳခဲ့ရာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ
မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး၊ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ဆြ
ဆမ္ပရာဘြမ္ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ေလးသို႔ ေရာက္ ရွိပါသည္။ ယင္းညအဖို႔ ဆြမ္ပရာဘြမ္ရွိ
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဇံုနယ္႐ံုးတြင္ ညအိပ္ရပ္နားခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံ အသင္းေတာ္
တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ဧည့္ဝတ္ေၾကပြန္မႈ၊ ေဒသအစားအစာမ်ားျဖင့္တည္းခင္းေကြ်းေမြးမႈ၊
ေဒသအေျခ အေနမ်ားအားေလ့လာသိရွိရမႈတို႔မွာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔မနက္ ဆြမ္ပရာဘြမ္မွ ပူတာအိုသို႔ ဆက္လက္မထြက္ခြာခင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕တြင္
ပါရွိလာေသာ Sleeping bag၊ ေစာင္၊ သဘက္၊ ဓါတ္မီးအခ်ိဳ႕အား ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဇံုနယ္႐ံုးသို႔
လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းေနာက္ မနက္ ၈ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္မွ ဆက္လက္ထြက္ခြာရာ
ပူတာအိုသို႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိပါသည္။

ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို ကားလမ္းခရီးမွာ ျမစ္ဆံုတန္ဖရဲရြာအလြန္မွစ၍ ကတၲရာလမ္းေဟာင္း၊
ေက်ာက္ခင္းလမ္း၊ ကြန္ကရိလမ္းသစ္၊ ေျမသားလမ္း၊ ေတာင္ၿဖိဳလမ္းခ်ဲ႕ေနျခင္း စသည္တစ္လွဲ႔စီ ႀကံဳဆံုရၿပီး
ပတ္ဝန္းက်င္ေတာေတာင္ထူထပ္လွပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားနယ္ ပင္လယ္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ေပ ၄၀ဝေက်ာ္
မွသည္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕တည္ရာ ေပ ၄၆၀ဝ အျမင့္၊ ပူတာအိုနယ္ ေပ ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ စသည္ျဖင့္ ေျမျပင္အေန
အထား ရွိေနပါသည္။

ပူတာအိုၿမိဳ႕၌ (၃) ရက္တာ ရွိစဥ္အတြင္း ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္ဂဏေပါင္းစံုမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ စာေပယဥ္
ေက်းမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ဧမာေႏြလကိုယ္ထူကိုယ္ထမူးယစ္ေဆးျဖတ္စင္တာ၊
ကခ်င္ႏွစ္ ျခင္းခရစ္ယာန္သာသနယ္ပိုင္ေျမတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၊ ေမတၲာ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ အလင္းသစ္နားခိုရာရိပ္သာ၊ ဇီးလြန္စံျပေက်းရြာ စသည္တို႔ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ
သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ့လာခြင့္မ်ား ရခဲ့ပါသည္။ အလင္းသစ္၊ ဧမာေႏြလ၊ စစ္ေဘးေရွာင္
စခန္းတို႔တြင္ ေမတၲာအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ဘုတ္လူႀကီးမ်ားကိုယ္ပိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အလွဴေငြမ်ား
ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းလည္း ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘုတ္လူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္လွေသာင္းဦးစီး၍ ေမတၲာ၏ ေငြေၾကး
တစ္ဆိတ္တစ္ပိုင္းပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္က ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ
ေအာက္ဆန္ေခါင္ရြာရွိ ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ေျမႀကီးအိမ္ကိုလည္း သြား ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့ရပါသည္။
ထို႔ျပင္ ရဝမ္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္၊ ေကာင္းမႈလံုေစတီ၊ မခ်န္းေဘာ ေက်ာက္နဂါး၊ နတ္ကြ်န္းတို႔သို႔လည္း
ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတရွာ ဖူးေမွ်ာ္ေလ့လာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေမတၲာဘုတ္အဖြဲ႕လူႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း သစ္ေတာသယံဇာတႏွင့္
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အေရးႀကီးမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဘိုးမ်ားဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးမႈ၊
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ပကတိအေျခအေန ေနရပ္ရင္းျပန္လိုမႈဆႏၵႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အမွန္တကယ္လိုအပ္မႈ၊ အလင္းသစ္ရိပ္သာအေနျဖင့္ ေဒသ အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိထိေရာက္ေရာက္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေနမႈ၊ မူးယစ္အႏၲရယ္ ေလ်ာ့ခ် ေရးလုပ္ငန္းတြင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ဝိညာဥ္ေရးရာျမႇင့္တင္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားက႑ အေရးပါမႈ၊ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ေနမႈတို႔အေပၚ
ေလ့လာသင္ယူ ဆန္းစစ္ႏိုင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ကားလမ္းခရီးစဥ္တစ္ေလ်ာက္ ႏွင့္ ပူတာအိုတြင္ ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း ေတာေတာင္ ပန္းမန္အလွမ်ားကို
တစ္ပါးတည္းေလ့လာႏိုင္တပိုင္တႏိုင္စုေဆာင္းႏိုင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး၊ မိတ္သစ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္လည္း
ရင္းႏွီး ခ်စ္ၾကည္မႈတိုးခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ စိတ္ၾကည္ႏူးေက်နပ္ဖြယ္ရာ
အျပန္အလွန္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ရသည့္ အမွတ္တရခရီးစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။