၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

  • April 11, 2019

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ (Senior Management Team) ၏ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (ဝ၉ - ၁ဝ) ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္း၊ လားရိူးၿမိဳ႕၊ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ဟိူတယ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အႀကီးတန္း စီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူဝါဒ အသစ္မ်ားျပဌာန္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္ေလ့လာျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ သဘာဝေျမပဲဆီစုေပါင္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ…

Read More
ဂုဏ္ျပျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

ဂုဏ္ျပျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • April 11, 2019

ေမတၱာဖြံ့ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွစ၍ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ အနားယူသြားၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္ (အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္) ၏ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို လားရွိုးၿမိဳ႕၊ ဆင္ႏွစ္ေခါင္ဟိုတယ္မွာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္လတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ ႏွစ္ ကာလမွာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံခ်က္ညႇိႏွိုင္းေရးမႉး၊ ႐ုံးခြဲညႇိႏွိုင္းေရးမႉး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္၊ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္ စသည့္တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနာက္ဆုံးတာဝန္မွာ ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္မွာ စီမံခ်က္ညႇိႏွိုင္းေရးမႉး တာဝန္ယူခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေမတၱာမိသားစုလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားမွ ဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္လတ္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို…

Read More
Exposure Visit

Exposure visit

  • April 1, 2019

Metta organised a regional exposure visit to Mekong Delta Region and Can Tho University from 17 to 23 March 2019 with the representatives from Yezin Agriculture University, Department of Agricultural Research, Department of Agriculture and Farmers. Metta collaborate with government…

Read More
dsdfsdfs