အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း

  • September 12, 2019

ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္မွအနားယူေတာ့မည့္ ဦးစိုင္းစမ္ခမ္းထံမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူသြားမည့္ ဦးဂြမ္ရွာေအာင္ထံသို႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ေမတၱာရုံးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ (၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္း အနားသို႔ ဘုတ္ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရုံးအသီးသီးမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကပါသည္။

Read More
၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ

  • September 12, 2019

ေမတၱာဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ (Senior Management Team) ၏ ၆၃ ႀကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁ဝ – ၁၁) ရက္ေန႔မွာ ပဲခူးသင္တန္း ရိပ္သာ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲ ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ နယ္ရုံး အသီးသီးမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Senior Management Team Meeting The 63rd Senior Management Team (SMT) meeting of…

Read More
ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳဆိုမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳဆိုမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

  • September 12, 2019

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ တာဝန္မွအနားယူေတာ့မည့္ ဦးစိုင္းစမ္းခမ္းအား ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူသြားမည့္ ဦးဂြမ္ရွာေအာင္အား ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အခမ္းအနားကို Golden Crab House Restaurant တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုအခမ္းအနားသို႔ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ နယ္ရုံးအသီးသီးမွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲၾကသည္။  

Read More
WELCOMING OUR NEW EXECUTIVE DIRECTOR

WELCOMING OUR NEW EXECUTIVE DIRECTOR

  • September 12, 2019

We are proud to announce the appointment of Mr Gum Sha Awng as the new Executive Director of Metta Development Foundation (Metta), effective from 16 September 2019. He took over the position from Sai Sam Kham, whose second term has…

Read More
dsdfsdfs