မူ၀ါဒရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား

မူ၀ါဒရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား

  • October 18, 2018

ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ "လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမူ၀ါဒ" ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Summit Parkview Hotel တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ျပလုပ္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳေရးေဖာင္ေဒး၇ွင္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာမွ ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလူမႈ ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမႈမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ အားေပစကားခ်ီးျမွင့္ေျပာ ၾကားျခင္း၊ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္တာ၀န္ရိွသူမွ ႏိႈးေဆာ္တိုက္ တြန္းစကားေျပာၾကာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ထို႕ေနာက္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အၾကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးရာအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚဂ်ာႏူးမွမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရားမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ…

Read More
dsdfsdfs